Unsaid Feelings...
I reblog most of the time. But these reblogs reflect what's in my heart and mind. | Philippines, student.
Home Theme Ask me anything
12 PA-DEEP THOUGHTS WHEN MAKING SAKAY SA JEEPNEY →

israelmekaniko:

image

I. Wala yan sa tagal ng trapik, nasa soundtrip yan ni Manong. Parang pag-ibig. Wala yan sa tagal ng relasyon, nasa lalim yan at saya ng pinagsamahan.

II. Ang pag-ibig ay parang pagsakay sa jeep. Tipong gusto mong sumakay sa harapan pero doon ka lang talaga sa likod. #FriendzonedLevel99.

kapag pag-ibig nga naman talaga oh.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter