Unsaid Feelings...
I reblog most of the time. But these reblogs reflect what's in my heart and mind. | Philippines, student.
Home Theme Ask me anything

Gorgeous 😍

(Source: stylinsooon, via yeahitschristelle143)

Audrey Hepburn (via realizes)

(via the-prettiestlady)

I love people who make me laugh. I honestly think it’s the thing I like most, to laugh. It cures a multitude of ills. It’s probably the most important thing in a person.

Love of your Life

Minsan lng siya dadating sa buhay mo.. Minsan hindi mo nalalaman andyan na pala siya sa tabi mo o malapit sayo, o di kaya, nakausap mo na pala siya pero wala kang kaalam-alam na siya na pala yun. Napaka-misteryoso diba? Pero yung mysterious o strange feeling na yun.. ay ang nagpapatunay na umiibig tayo at nakapagpapasaya sa atin. Nakapagtataka nga pero, mahirap talaga malaman kung sino ang para sayo. Naniniwala ako na dadating siya kung kalian tama ang panahon, at kung saan handa ka na. Hindi mo kailangan mag-panggap o kung ano man para magustuhan ka niya, dahil kung mahal niyo ang isa’t isa, dapat magpakatotoo din kayo. Dahil, dun natin malalaman na, “Aba, mahal nga talaga ako ng taong ito.” Diba ang sarap sa feeling ng ganun? Kaya girls, boys, intay-intay lang kay “The One.” :)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter